ini nac tarifact

Ini nac tarifact Ini nac tarifact wadji wim gha yakssan s-yiri nam dazirar inith 9ibar nssan tayawt n- 3abd krim babas ighirassan tarifact ta7oract azri izaryawan adi dhar obaran c7ar xam yamouthan imac7ar da 7ajar char di marizan c7ar xam iyazman c7ar xam yadjozan c7ar xam yafodan rass7an inassissan c7ar xam cthin danzar di sammidan c7ar xam yammandan 9iman d-gabridan c7ar xam nan ogin adassaghdan awar nam yarzig wazaman athassgharyan agin cam diractho tassrith irrifayan wacam ihakwar ra3do ora di romayan amazroy nam ya9im dra7ri9 yatwazwizan ini nac tarifact wadji wim gha yakssan s-yiri nam dazirar oyac mara thassan waxa cam tamatoth rabda thizwadassan rabda tha9a dassan ma yor yamouthassan gha thmort taromact wicam da d-yassakan thka7rad thsawcad taziri yara9an tssam7ad di arrif nagh wani xam ixay9an c7ar di mattawan c7ar di naxssissan c7ar dasitam c7ar di da7ican c7ar xam damanghi c7ar dixabican wadji da ray nam dossan icam icamthan olabod atadhad di thadjasst i7ad9an acam nzar tarifact di thmorth irifayan anirar anad7ac anassrir orawan anassrir thiwaca s-waman di samadan paris le 1 /5/09 el hassan el mousaoui