welcom écouter ici à votre izran de rif avec dam_narif

athathbath tachamratch akh thadath ihadman :good: agham ijan tabrat ithawmat i3izan :good: siwdasan rakhbar iyani danagh itakhsan :good: inasan tha tabrat zagawdan izadghan :good: yani gizanzan rahna sghin gharam7ayan :clap: By dam_narif


damjahad ijahad de ra3do :clap: yazo akh r7a9nas awa yofa walo :clap: yofith ayamsiyab imanda rdagano :clap: idwar amosanan ani yakhsi wado :clap: idwar ata3ajajth tmon ago sagno :clap: iwtha zayas wanzar imandi yazagzo :clap: iwtha izawran yazo adiso :clap: By dam_narif


ch7ar dhimttawan ,ch7ar tighofawin :clap: orino i3adab awan dayi yanghin
ayasino ojana issiyayi aghirin :clap: sb3dayi khra3dho jithan adhinin
9anass yssmah yoga safi sadwith ra3awin :clap: yajjit thatroo labda tnofa zi thitawin
yajjit amobohari th7assab thidhawdhin :clap: tssa9ssa mani irou7 man tamath ith yachin
ch7ar nouri ndhra nach da chak ayawin :clap: ch7ar nsswa mara zagaman ntarawin
thatodh nhar amzwar ..thatodh min ya3dhine :clap: thatoudh lhob ni dhayi yabrin
bismillah anabda chitan adiba3ad :clap: aghanim aziza di la3rassi iga3ad
bismilah anabda mamach das ghanini :clap: anabda sarabbi darkha ihghanar9a
aya7mar yaghzar wadyayssi bo arkhach :clap: yayssid moray annagh khathgarrabot ida7ach
ayamoray annagh rkabos wathikassi :clap: ikassi matradora isro9an timassi
ayamoray annagh arhimat wati9abbar :clap: yakmar wawar anni togha yanna zi baddo
ayamoray anagh wananwi manaya :clap: wananwi ataggad orara asagasa
ayamoray annagh bothnayan ant7ona :clap: ichtan anwafa nalward ichtan an pipsi kola
ayamoray annagh bormonyo yarayach :clap: rami yanna awar matgirawam ifayyach
ayamoray annagh trakhi di7mamiyan :clap: 3a9raghd awar annach jar ilimaniyan
ayamoray anagh yannat ocha yannat :clap: yachrad 9otchi dajdid bandira tachamratch
ayamoray nagh wamassa7 mamita :clap: ag array iyammach arabi khak irada
ayamoray annagh achi3odj arabbi :clap: adi3odj ra3ram nanbi wariwatti
aysoudas osammid i9sayi gi thaghmass :clap: i9say molay mohand zanzant ayathmas
innasan molay mouhand ajamay adhamthagh :clap: irifiyan 9dhan mighadin gharawhagh
thadath mamino yonnodasd ofigha :clap: ondanasd ima7sadan ichakaman kta
ada9nagh sandaliyath t9achar tartazwaj :clap: minkhak thad3a yammach thar9it aya3awaj
a9adin ahaboj yourid zi al hoceima :clap: ichiyar ithaghyotch itghir danouvia
marchayi ayamma nikh adhmarchakh nith :clap: awyayi awyayit zi alhoceima atiri tarifith
minyoughn tharifith thkhaya9 nhara :clap: mayamrach lif inas yajit de tamara
yadjis nalhoceima dyadjiss na nador :clap: azri nsant dasabhan yatcha3chi3 amoyour
yadjis nalhoceima ayanwar ira97an :clap: twarikhcham taziri dhagjann yara9an
yattarbat our inou dhag yadjis n wazghanghan :clap: khadbayit ayamma akis aragh imazran
isodhad osamin yaksayi gi thaghmas :clap: aya molay mohand zanzanth ayathmas
al3ar annach amoray wazaga boyaghzar :clap: a9ach din aghiras adwayrad izahhar
awid adjon anni anini thimana :clap: amchoma anwor ino yogi adihana
ayamoray annagh swado arkazi yattas :clap: mindisarba darkas watay athikhatas
iwa ro7 iwa ro7 ochigham thartasnin :clap: amchoma wor ino awinth athromiyin
ayamoray annagh abo 60 amya :clap: kchin zagas sram adilbaladiya
assalam o3likom as7ab jihatta :clap: as7ab jittin marra diwassora
tha9aray asba imach7a ghanasbar :clap: ayar7awd nanna3na3 yorid adinawwar
ayamoray annagh anwar nattomatich :clap: andar ayasarham a9ach ra7mo yanghich
ayamoray annagh anwar nalobiyath :clap: ogorad khoghazdis aj danya atammath
abrid nattomobin i3adrith armakhzan :clap: a3dod amamino wadji dam ghayakssan
mami la3ziz ino tawyitad olabas :clap: thagga maksi ya7ssar waytiwi bowabyas
thanayi dach agagh arfo9i sthaghwawin :clap: aro7 minghathaggad ayanagga antamgharin
thanayi dach aggagh arfo9i sarkissan :clap: aro7 minghathaggad ayassos anyakhsan
nachin a9a nosad so7arab doga3ad :clap: mara dini chanazzin inas adi7ayad
issam an naziha atharigh daggadjon :clap: mani ma ghara7agh azayas agagh arfoyon
adiragh adiragh a9ay 3ad damazyan :clap: ataggagh tagannant irab3ad anyawdan
awchayid fous yalah anasan :clap: akchayid fous inam adnasfak yani tssan
Lalla thasrith nagh thfa7 swor nas :clap: wallah ila thiwi wan yada our nas
Lalla thasrith nagh thi9adbin nllachin :clap: fa7anam lwalidin nfa7 oranachin
Lalla thasrith nagh am nwwar nbanna3man :clap: rfa7 nam yizid wizayas ghayaskhan
Lalla thasrith nagh korchi nas ichawwar :clap: thkhadant nwaragh thosasd di ra3bar
Lalla thasrith nagh tha9ado7t ndanoun :clap: rabbi yawcham zin wamthyochi sar9anoun
Lalla thasrith nagh mabrouk damimoun :clap: nchaallah array nam adimoun
Lalla thasrith nagh ntad3a kidam :clap: at3ichad ijan todath sar3az nam
Lalla thasrith nagh thanamra7t imar7an :clap: togha thasboharyad iwdan icham yasnan