Amxumber n tudat

Amxumber n tudat

wanni yaghrin,
zaydant ghar u jammadin
wanni ghadja tzammar
n dyanas tixacfin
wanni yessaghan tfawt
ghzin as tisarfin
tamenzit n tawmat
tsukka tiqasfin
wanni isxarqan
ucin as aragh ticnifin
eeh ya tudat da naghd ajjin
wanni d nasga33ad
axanagh yassiwar
ccinas adjji
ginas tiqadduhin
iddarghar xanagh
wacca nazmas tittawin
Su zir
yarazzu xannagh sfawin
eeh ya tudat da naghd ajjin
Inni ghar idjja ujanna icattad s n3acin
gin qazzu ak tmura timattarin
tcamar d razzat
tsebhen s maqranin
mera tnid cfa s 3affanin
axak sanhazzen tighardin
eeh ya tudat da naghd ajjin
tamzi n tmart inu
t rakkur di tgharrabutin
ijdi u sappanio
idawras ti madrin
bu ifaddan izzar
itsaxar xas bu tfaddin
eeh ya tudat da naghd ajjin

Amnoes

Posté par Izri

Paroles