Marghighda

Tga3adagh am wazamagh di thsawant n'yafrasan
mach7ar nach trajigh 3adon issagwasan
mach7ar ghakagh sbagh kasigh dagamnosan
ha ra7ri9 nthfa9a3 thghofith di fa9osan

Thasgharth ino throh chintath ikhamasan
rafrahat ayama agin khas i3assasan
waratafagh waratidaf thagor khi 3adisan
da mimon damas3od arabi yawchasan

Awar ino ayama ihar ita9sasan
dmizid nigh da marzag 9an dimasasan
khami das atasran anafs ita9fasan
takaran amwazamak akhs m7awasan

Khazarand ghar so ghazdis mayor yamothasan
amadjirath amozir dayi t9atasan
wazaman adinin aray ina9sasan

marghighda 9athagod thagrd atawad ghasan
thagor tachthi ra3ram yora sofos nsan
marghighda thajit torja yatnasasan
marghighda dajorath tosna nagh yizidan
marghighda dra9ram tadwat yamarsan
marghighda dra7mar ida9ran wayafsosan
marghighda dra39ar wani yatkharasan
marghighda drizar ikhanagh ya9arsan
marghighda adathfa9 basif mara khasan

atakar atasiwar nahra rkhadar nsasn
atadwar amazman bra aray nsan
da7ach thasrawriw rabda gawaydod nsan
oyach toghat anagh wakha thayma ghasan
rabda tamazwarot tisith 9ibar nsan
imani matho7ad atafad thizwarrasan
thbad khidan nas khthosna tha9arasan
khazman ani ya3don dwa yamrawasan
mach7ar ghathak thas9ar rabda thsbarasan


zg dallis ma tghiras 9anatouAzraoui El hassan El mousaoui